O z n a c z e n i a  s k r ó t ó w

 

1KPanc. - 1 Korpus Pancerny Wojska Polskiego

2A -  2 Armia Wojska Polskiego

AK - Armia Krajowa

baon - batalion

BCh - Bataliony Chłopskie

Cc - cichociemny

chor. - chorąży

czł. - członek

dcy - dowódcy

DP - dywizja piechoty

Dz. N. - działalność niepodległościowa

gen. - generał

GZI - Główny Zarząd Informacji, (wojskowy odpowiednik Urzędu Bezpieczeństwa)

kom. -  komendant

kpr. - kapral

kpt. - kapitan

łączn. - łączność

mjr - major

NKWD - Narodnyj Komitiet Wnutrennych Dzieł

NN - nazwisko nieznane

NOW - Narodowa Organizacja Wojskowa

NZW - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

obw. - obwód

ofic. - oficer

OP - oddział operacyjny

operacja „Ostra Brama” - walki AK o wyzwolenie Wilna

org. - organizacja

pchor. - podchorąży

Pl. - więzień polityczny

plac. - placówka

plut. - plutonowy

płk - pułkownik

por. - porucznik

pp. - pułk piechoty

ppłk - podpułkownik

ppor. - podporucznik

PKWN _ Polski  Komitet Wyzwolenia Narodowego

PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

PSZ - Polskie Siły Zbrojne

PUBP -  powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

ROAK - Ruch Oporu Armii Krajowej

rtm. - rotmistrz (kapitan w kawalerii)

Sąd WP - może oznaczać dowolną instancję sądu wojskowego (stacjonarnego np. garnizonowy, okręgowy, najwyższy lub polowego np. dywizji,  korpusu, armii)

        SD - Sąd doraźny

sierż. - sierżant

SL - Stronnictwo Ludowe

st. -  starszy

szer. - szeregowy

UB - Urząd Bezpieczeństwa

wachm. - wachmistrz (sierżant w kawalerii lub artylerii)

WiN - Wolność i Niezawisłość

właść. - właściwie

WSOP - Wojskowa Służba Ochrony Powstania, (potocznie oznacza to specjalny oddział partyzancki AK)

        WSR - Wojskowy Sąd Rejonowy

     WSO - Wojskowy Sąd Okręgowy /tzn.wyższej istancji/,

zap. pp. - zapasowy pułk piechoty

zap. płączn. - zapasowy pułk łączności