Literatura zalecana

 
 1. 1.Płk dr Stefan Zwoliński: Skazania na śmierć przez sądy WP w l. 1944 -1945, Wojskowy Przegląd Historyczny 1/1992, s. 219-251.

 2. 2.Zbigniew Załuski: Czterdziesty czwarty. Czytelnik, Warszawa 1967, s. 393-472.

3. Marek Kielasiński: „Raport o zabijaniu”, Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956. IPN Warszawa 2000, s. 123 - 133.

4. Zofia Leszczyńska: Skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe na Zamku Lubelskim (1944-1945).  Wydawnictwo „Czas”, Lublin 1998, s. 27-314.

5. Tadeusz Swat: Przed Bogiem i historią. Księga ofiar reżymu komunistycznego w Polsce. l. 1944-1956. Mazowsze. IPN. Warszawa 2003.

6. Antoni Stolcman: „Kąkolewnica 1944 - Katyń Podlaski”; w: Zeszyty Historyczne. WiN nr 11.

 1. 7.Rafał Wnuk: Lubelski Okręg AK DSZ i WiN (1944-1947). Oficyna Wyd. Volumen, Warszawa 2000, s. 188-286.1. Lista straconych w więzieniach PRL w latach 1944-1956. Gazeta prawna "Wokanda", odcinki w/w listy

w rocznikach 1990-1991;

2. Straceni w polskich więzieniach w latach 1944-1956. Wydawnictwo "Retro", Lublin 1994;

3. Lista osób straconych w /centralnych - przyp. ER/ więzieniach polskich w latach 1944-1956. Ministerstwo Sprawiedliwości CZZK. /Maszynopis pracy nieopublikowanej/, Warszawa 1990;

4. Płk dr Stefan Zwoliński: Skazania na śmierć przez sądy WP w latach 1944-1956. WPH nr 1/1992, s. 219-251;

5. Zofia Leszczyńska: Skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe na Zamku Lubelskim (1944-1956). Wydawnictwo "Czas", Lublin 1994, s. 27-314;

6. Krzysztof Szwagrzyk: Straceni na Dolnym Śląsku 1945-1956. Wydawca: Inst. Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie, Rzeszów 2002;

7. Rafał Wnuk: Lubelski Okręg AK DSZ i WiN (1944-1947) Wydawnictwo "Volumen", Warszawa 2000, s. 188-286;

8. Zbigniew Załuski: Czterdziesty czwarty.  Wydawnictwo: "Czytelnik", Warszawa 1967, s. 393-472;

9. Tomasz Kurpierz: Skazani na karę śmierci przez wojskowy sąd rejonowy w Katowicach. 1946-1955. IPN Katowice 2004;

10. Andrzej Chmielarz: Działalność NKWD na ziemiach polskich w latach 1944 1945. /w/: System represji stalinowskich w Polsce 1944-1956. IPN Gdańsk 2003, s. 18-30;

11.Ppłk Zdzisław Bąkowski: Wyniki prac nad ustaleniem osob straconych i zmarłych /w centralnych - przyp. ER/ więzieniach  w Polsce  w latach 1944-1956. /w/: "Pamięć i Sprawiedliwość" Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 1996, nr 39;

12.Tadeusz Maciejewski: Sąd Marynarki Wojennej w Gdyniu w latach 1945-1956. /w/: Represje w Marynarce Wojennej , IPN Gdańsk 2003, tom 10, s. 90-98;

13. Dariusz Nawrat: Zarząd Informacji Wojskowej w Gdyni - organizator represji w Marynarce Wojennej. /w/: System represji stalinowskich  w Polsce 1944-156. IPN Gdańsk 2003, s. 75-89;

14. Joanna Żelazko: Wykaz osób skazanych na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi oraz zmarłych w czasie odbywania wyroku pozbawienia wolności. IPN Warszawa 2004, tom 21, s. 152-181,;

15. Ustna relacja kapitana w st. spocz. Alfreda Z - jako /przymusowego świadka z 1 baonu pchor.- przyp. E.R./ rozstrzelania grupy podchorążych z 11 kompanii Oficerskiej Szkoły Czołgów w Chełmie Lubelskim;

 1. 16.Ustna relacja pułkownika w st. spocz. Józefa L. - jako /przymusowego świadka z 2 baonu pchor. - przyp. E.R./ rozstrzelania grupy podchorążych z 11 kompanii Oficerskiej Szkoły Czołgów w Chełmie Lubelskim.


Temat 3. Miejsca Pamięci Narodowej - obywatele polscy wywiezieni do ZSRR - wykazy nazwisk zmarłych, straconych, zaginionych i zabitych przez aparat przemocy systemu totalitarnego w latach 1944 - 1956 na terenach ZSRR


 1. 1.“Uwięzieni w Borowiczach” Tom IV. Indeks represjonowanych. opublikowali: Centrum Przechowywania Zbiorów

   Historyczno-Dokumentalnych, Moskwa; Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania /NiPC/ "Memoriał", Moskwa;     Ośrodek KARTA, Warszawa 1997.


 1. 2."Uwięzieni w Stalinogorsku” Tom VII. Indeks represjonowanych. Wydawcy: Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych, Moskwa; Centrum Badań nad Ludobójstwem i Ruchem oporu Mieszkańców Litwy, Wilno; Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania /NiPC/ "Memoriał", Moskwa; Ośrodek KARTA, Warszawa 1999.


 1. 3."Uwięzieni w Donbasie i pod Saratowem" Tom VIII. Wydawcy: Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych, Moskwa; Centrum Badań nad Ludobójstwem i Ruchem oporu Mieszkańców Litwy, Wilno; Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania /NiPC/ "Memoriał", Moskwa; Ośrodek KARTA, Warszawa 1999.


 1. 4.“Więźniowie łagrów w rejonie Workuty”, część II. Wydawcy jak w tomach VII i VIII.

 2. 5.“Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu” Tom XIII. Wydawcy: Jak wyżej.

 3. 6.“Internowani na Uralu” Tom XVI. Wydawcy: Jak wyżej.

 4. 7.“Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu” Tom XIII Indeksu represjonowanych. Pozycja opublikowana przez Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, Moskwa; Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania /NIPC/ " Memoriał", Moskwa i Ośrodek KARTA, Warszawa w 2002. Temat 1. Skazania na śmierć przez sądy Wojska Polskiego

Temat 2. Miejsca Pamięci Narodowej - wykaz więźniów straconych przez aparat przemocy systemu totalitarnego w latach 1944 - 1956