Abbreviations

 

1KPanc. – 1 Korpus Pancerny Wojska Polskiego; (Polish 1st Armored Corps - On 10 August 1943, the Soviets gave permission for enlarging the Polish 1st Tadeusz Kościuszko Infantry Division into a Corps. The new formation was to be composed of 2 infantry divisions, one artillery and one armor brigade, one support and one air regiment, four independent battalions, and support units. It was commanded by Gen. Zygmunt Berling, his second-in-command' Gen. Karol Świerczewski, and Col. Włodzimierz Sokorski. Formations of the corps took part in combat from September 1943. In March 1944 it was enlarged again, forming the Polish First Army)


2A – 2 Armia Wojska Polskiego ( 2 AWP-The Polish 2nd Army) was formed in Soviet Union as a part of Ludowe Wojsko Polskie (People’s Army of Poland, LWP, was a second formation of the Polish Armed Forces in the East (1943-1945)


AK – Armia Krajowa – (Home Army)


baon – batalion;  (battalion)


BCh – Bataliony Chłopskie (Peasants’ Battalions) was a Polish WWII resistance movement and partisan organization. The organization was created in mid-1940 by the Stronnictwo Ludowe party and by 1944 was partially integrated with the Home Army. At its height, the organization had 175,000 members.)


Cc – cichociemny; (the dark and silent) - and elite unit of the Polish Army in exile created in England to conduct special operations in occupied Poland during World War II.

 

chor. – chorąży;          (warrant officer)

czł. – członek;             (member)

dcy – dowódcy;           (commandors)

DP – dywizja piechoty; ( Infantry Division)

Dz. N. – działalność niepodległościowa; (independence activity)

gen. – generał;             (general)

GZI – Główny Zarząd Informacji - wojskowy odpowiednik Urzędu Bezpieczeństwa; (Main Directorate of Information of the  Polish  Army – first military police and counter espionage organ in communist Poland)

Gar. – garnizon;           (garrison)

kom. – komendant; (chief)

kpr. – kapral;             (lance corp. - lance corporal)

kpt. – kapitan;             (capt. - captain)

łączn. – łączność;          (telecom. - telecommunication)

mjr – major;             (lieut. col. - lieutnant colonel)

NKWD – Narodnyj Komitiet Wnutrennych Dzieł; (The People’s Commisariat for Internal Affairs- Soviet public and secret police organization)

NN – nazwisko nieznane; unknown name

NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa; (National Military  Organization)

NSW – Najwyzszy Sąd Wojskowy (Highest Military  Court)

NZW – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe; National Military Union was Polish anti- communist organization formed from soldiers of National Military Organization after Warsaw Uprising (1944))

obw. – obwód;      (district)

ofic. – officer;     (officer)

OP – oddział operacyjny; (operational troops)

operacja „Ostra Brama” – walki AK o wyzwolenie Wilna; (Operation” Ostra Brama” – Home Army fight for Vilnus independence)

org. – organizacja;     (organization)

pchor. – podchorąży;     (cadet officer)

Pl. - political prisoner

plac. – placówka;     (outpost)

plut. – plutonowy;      (lance sergeant )

płk – pułkownik;     (col. - colonel)

por. – porucznik;      (lieut. - lieutnant)

pp. – pułk piechoty;     (infantry regiment)

ppor.– podporucznik;     (sec. lieut. - second lieutnant)

ppłk – podpułkownik;     (lieut. col. - lieutnant colonel)

ppor. – podporucznik;     (second lieutnant)

PKWN– Polski  Komitet Wyzwolenia Narodowego

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

PSZ – Polskie Siły Zbrojne

PUBP – powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej; Polish anti-communist military resistance organization. It was formed from Home Army soldiers.

rtm. – rotmistrz                 (kapitan w kawalerii)

Sąd WP – może oznaczać dowolną instancję sądu wojskowego (stacjonarnego np. garnizonowy, okręgowy, najwyższy lub polowego np. dywizji,  korpusu, armii)

Polish Military Court – in this document it may mean any military court (i.e. garrison, division, corps, army)

sierż. – sierżant;             (sergeant)

SL – Stronnictwo Ludowe (The People’s Party- Polish communists named their party Stronnictwo Ludowe, and original Polskie Stronnictwo Ludowe, existing since 1931 changed its name to PSL – Polish Peasant Party)

st. – starszy;             (elder)

szer. – szeregowy;             (rank-and-file soldier)

UB – Urząd Bezpieczeństwa; (Secret Police)

wachm. – wachmistrz (sierżant w kawalerii lub artylerii); (sergeant in calvary)

WiN – Wolność i Niezawisłość; (Freedom and Independence - Polish anti-communist underground organization active between September 1945 and 1952)

właść. – właściwie;             (proper. - properly)

WSK

WSOP – Wojskowa Służba Ochrony Powstania, (potocznie oznacza to specjalny oddział partyzancki AK)

zap. pp. – zapasowy pułk piechoty;          (reserve infantry regiment)

zap. płączn. – zapasowy pułk łączności;   (reserve telecommunication regiment)


Some of the definitions provided in English are based on the internet encyclopedia Wikipedia.  (http://www.wikipedia.org)